Yoga beweegt je

Voor mij werd de echte uitdaging om een

verbonden leven te leiden, wáár ik ook ben.

Ook, of juist, middenin de Randstad,

middenin het drukke en vaak jachtige

leven van deze tijd.

Bestemming bereikt.

Graag deel ik deze ervaring met jou.

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Yoga beweegt je

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen die

1. Deelneemt aan (online) lessen en workshops

2. Gebruik maakt van online cursussen en lespakketten

3. Artikelen afneemt bij Yoga beweegt je

4. Een opdracht verstrekt, eventueel op offertebasis


Artikel 1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: Yoga beweegt je, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 76739333.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke - of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

1.3. Overeenkomst: de tussen Yoga beweegt je en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Yoga beweegt je en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Yoga beweegt je.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Door deelname aan (online) lessen of workshops, of het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes van Yoga beweegt je zijn één maand geldig.

3.2. Offertes van Yoga beweegt je zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Yoga beweegt je.

3.3. Yoga beweegt je kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5. Mondelinge toezeggingen verbinden Yoga beweegt je pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen op de site zijn in euro’s.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten. Voormelde kosten worden genoemd en/of in overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd.

4.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 5. Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Yoga beweegt je, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Yoga beweegt je aan Opdrachtgever.

5.2. Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Yoga beweegt je gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of (het betreffende deel van) de opdracht alsnog te weigeren.


Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. Yoga beweegt je is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met vakkennis uit te voeren, voor het door de Opdrachtgever gespecificeerde doel.

6.2. Yoga beweegt je neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

6.3. Yoga beweegt je heeft het recht werkzaamheden te laten uitvoeren door een gelijkwaardige docent (bijv. bij ziekte).

6.4. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Yoga beweegt je. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Yoga beweegt je schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 7. Wijziging in de opdracht

7.1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Yoga beweegt je niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Yoga beweegt je aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Yoga beweegt je de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Yoga beweegt je is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7.2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Yoga beweegt je ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Yoga beweegt je als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

7.3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Yoga beweegt je wordt overschreden.


Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Yoga beweegt je die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

8.2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Yoga beweegt je bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

8.3. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Yoga beweegt je, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 9. (Op)levering

9.1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld.

9.2. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

9.3. Yoga beweegt je is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

9.4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Yoga beweegt je geleverde zaken blijven eigendom van Yoga beweegt je totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Yoga beweegt je.


Artikel 11. Opzegging

11.1. Bij inschrijving voor een cursus dient opzegging schriftelijk (per email) en minimaal 30 dagen vóór het einde van de lopende cursustermijn te geschieden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Voor digitale produkten en cursussen gelden afwijkende voorwaarden, zie artikel 14.1.

11.2. Gemiste lessen kunnen in principe niet worden ingehaald. Wel kan, indien gewenst, in overleg bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om binnen het bestaande aanbod aan een andere les deel te nemen ter compensatie. Bij cursussen die bij vooruitbetaling zijn voldaan komt de betalingsverplichting niet te vervallen wanneer de cursist verhinderd is.

11.3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

11.4. Nog uit te voeren opdrachten kunnen kosteloos door de Opdrachtgever worden ingetrokken, mits Yoga beweegt je hiervan minimaal een week voor de geplande uitvoering van de opdracht, op de hoogte is gebracht. Bij intrekking later dan twee werkdagen vóór de geplande uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever betaling van het gehele zoals in de oorspronkelijke overeenkomst vermelde inschrijfgeld/honorarium verschuldigd.

11.5. Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamhedenvoor het overige gedeelte.


Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

12.1. Yoga beweegt je is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Yoga beweegt je goede grond heeft te vrezen dat

Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

b. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

12.2. Yoga beweegt je is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Yoga beweegt je kan worden gevergd.

12.3. Voor bepaalde activiteiten hanteert Yoga beweegt je een minimum en een maximum aantal deelnemers. Yoga beweegt je behoudt zich het recht voor de activiteit bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. In dat geval wordt reeds betaald cursusgeld zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na bedoelde aanvangsdatum teruggestort. Over onder- of overinschrijving wordt per email gecommuniceerd.

12.4. Indien Yoga beweegt je overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.5. Indien Yoga beweegt je overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Yoga beweegt je op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12.6. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Yoga beweegt je de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2. van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Yoga beweegt je te vergoeden.

12.7. Yoga beweegt je kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Yoga beweegt je de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Yoga beweegt je gevolg wordt gegeven is Yoga beweegt je gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.


Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Yoga beweegt je aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen of een betalingsachterstand is opgelopen kan de toegang tot de les worden ontzegd.

13.2. Workshops, online lessen, online cursussen en -lespakketten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

13.3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

13.5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

13.6. Yoga beweegt je kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Yoga beweegt je kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

13.7. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Yoga beweegt je verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 14. Reclames en onderzoek

14.1. Digitale producten: Yoga beweegt je verkoopt online cursussen en lespakketten. Deze digitale producten worden per e-mail aan Opdrachtgever toegezonden en zijn vervolgens direct te downloaden. Daarom zijn deze digitale aankopen bij Yoga beweegt je definitief, en is er geen herroepingsrecht. Online cursussen en lespakketten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

14.2. Overige producten: indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in een artikel van Yoga beweegt je heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Yoga beweegt je, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

14.3. Afbeeldingen van artikelen, en gegevens betreffende afmetingen en kleuren in de webshop van Yoga beweegt je zijn indicatief, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

14.4. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

14.5. Opdrachtgever dient Yoga beweegt je in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

14.6. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Yoga beweegt je ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

14.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Yoga beweegt je gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 15. Overmacht

15.1. Yoga beweegt je behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Yoga beweegt je gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Yoga beweegt je.

15.2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Yoga beweegt je niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

15.3. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Yoga beweegt je behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Yoga beweegt je alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen, en maatregelen van Overheidswege die uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken, gelden uitdrukkelijk als overmacht.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Yoga beweegt je is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Yoga beweegt je is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.2. Indien Yoga beweegt je aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Yoga beweegt je beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.3. De aansprakelijkheid van Yoga beweegt je is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

16.4. Yoga beweegt je is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

16.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Yoga beweegt je aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Yoga beweegt je toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.6. Deelname aan activiteiten/online lessen en cursussen georganiseerd of verzorgd door Yoga beweegt je geschiedt volledig op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Deelnemers worden geacht zelfstandig en verantwoordelijk met de aangeboden lesstof om te gaan. Zij moeten in alle gevallen hun eigen grenzen in acht nemen en deze niet overschrijden. De verantwoordelijkheid voor het luisteren naar lichamelijke signalen/pijnsensaties ligt bij de deelnemer; zij zijn de enige die dit kunnen bepalen en bewaken.

16.7. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun conditie. Yoga beweegt je gaat er vanuit dat deelnemer in goede conditie is, tenzij anders is gemeld. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of zwangerschap dient vooraf de huisarts en/of behandelaar geraadpleegd te worden over de beoogde beoefening van de betreffende activiteit. Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Condities van deze aard, zwangerschap en medicijngebruik dienen ten alle tijde per direct aan Yoga beweegt je kenbaar gemaakt te worden. Yoga beweegt je kan aan de hand hiervan ter bescherming van deelnemer besluiten om toegang tot een activiteit te weigeren.

16.8. Online cursussen zijn geen vervanging voor persoonlijk advies en/of het bijwonen van een yogales, noch voor medisch advies. Deelnemer wordt met nadruk aangeraden de informatie in online cursussen niet geïsoleerd te gebruiken maar mede af te gaan op eigen kennis en ervaring en het advies van een deskundige.

16.9. Yoga beweegt je is niet aansprakelijk voor fysiek of mentaal letsel ten tijde danwel na uitvoering van haar dienstverlening aan de cliënt, noch is Yoga beweegtje aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal/vermissing en/of beschadiging van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde en/of verzorgde activiteiten. Persoonlijke eigendommen worden niet in bewaring genomen.

16.10. Door Deelnemer toegebrachte schade aan (de eigendommen van) overige deelnemers of (spullen in het gebouw van) de lesruimte zal worden verhaald op Deelnemer, of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.

16.11. Yoga beweegt je is niet aansprakelijk voor ongevallen in en rondom het gebouw van de lesruimte.

16.12. Reizen van en naar activiteiten georganiseerd of verzorgd door Yoga beweegt je geschiedt volledig op eigen risico van Opdrachtgever/Deelnemer. Yoga beweegt je is niet aansprakelijk voor schade door o.a. vertragingen en is niet gehouden aan enige vorm van genoegdoening.

16.13. Yoga beweegt je is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van lesmateriaal of het ondeugdelijk toepassen van kennis opgedaan in online en/of offline activiteiten.

16.14. Yoga beweegt je is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie.

16.15. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Yoga beweegt je.


Artikel 17. Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer (op de website of in producten van Yoga beweegt je) via hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, betekent dit niet dat Yoga beweegt je altijd de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de juistheid en/of volledigheid van de daarop vermelde informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Yoga beweegt je aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (indirect of direct) ontstaan door het gebruik van dergelijke websites van derden, bijvoorbeeld wegens verouderde, onvolledige of onjuiste informatie die daarop staat vermeld, het opvolgen van daarop vermelde adviezen, gebrekkige beschikbaarheid van die internetsites, of door gebruik van hyperlinks die daarop staan vermeld. Yoga beweegt je heeft de voornoemde websites niet in beheer en heeft hetgeen daarop staat vermeld niet gecontroleerd. Zij kan de digitale veiligheid van die websites ook niet garanderen.


Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Opdrachtgever en Yoga beweegt je verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2. Indien Yoga beweegt je op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Yoga beweegt je zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Yoga beweegt je niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 19. Verwerking Persoonsgegevens

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Yoga beweegt je persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Yoga beweegt je verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.


Artikel 20. Intellectueel eigendom

20.1. Cursussen en workshops voor opdrachtgever: alle door Yoga beweegt je voor Opdrachtgever ontwikkelde cursus- en lesmateriaal is en blijft eigendom van Yoga beweegt je. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten.

20.2. Alle door Yoga beweegt je ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals pr-uitingen en adviezen, zijn te gebruiken door Opdrachtgever. Door Yoga beweegt je verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga beweegt je openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken andersvoortvloeit.

20.3. De aanschaf van een digitaal product (lesmateriaal of cursus) van Yoga beweegt je geeft gebruiksrecht voor één persoon. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga beweegt je is het niet toegestaan de online cursussen en lespakketten openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm.

20.4. De auteursrechten op de online cursussen en lespakketten berusten bij Yoga beweegt je. Het is de koper of gebruiker niet toegestaan afbeeldingen of teksten te kopiëren.

20.5. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in dit artikel is Opdrachtgever aan Yoga beweegt je zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van€ 1000 per overtreding zulks onverminderd het recht van Yoga beweegt je tot schadevergoeding op grond van de wet.

20.6. Yoga beweegt je heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 21. Vrijwaring derden

21.1. Opdrachtgever vrijwaart Yoga beweegt je voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Yoga beweegt je toerekenbaar is.

21.2. Opdrachtgever is gehouden om Yoga beweegt je zowel in als buiten rechte bij te staan indien Yoga beweegt je wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Yoga beweegt je, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Yoga beweegt je en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

22.1. Op alle Overeenkomsten tussen Yoga beweegt je en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2. Yoga beweegt je is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en houdt zich aan de beroepscode van deze vereniging.

22.3. Klachten probeert Yoga beweegt je in overleg op te lossen. Indien dit niet lukt wordt verwezen naar de klachtencommissie van de VYN. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.4. Onverminderd het recht van Yoga beweegt je een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Yoga beweegt je, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 23. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Yoga beweegt je behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Yoga beweegt je. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd: www.yogabeweegtje.nl.Privacystatement

Yoga beweegt je neemt de privacy van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer in de Privacyverklaring van Yoga beweegt je.


Privacyverklaring

Yoga beweegt je, gevestigd aan Voorhaven 106, 3024 RR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Yoga beweegt je:

Yoga beweegt je

Dorine van der Beek

Voorhaven 106

3024 RR Rotterdam

m: +31 6 82 00 73 39

www: https://www.yogabeweegtje.nl / info@yogabeweegtje.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk

Yoga beweegt je verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Indien van toepassing (yoga-lessen): contactgegevens voor geval van een calamiteit

Wanneer je met me samenwerkt op grond van een overeenkomst van opdracht, of wanneer je anderszins een betaalde samenwerking met mij aangaat, dan kunnen dit de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- (Bedrijfs)naam en (bedrijfs)adres

- Evt. KvK-nummer en btw-nummer

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@yogabeweegtje, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Je kunt je bij mij opgeven voor lessen, workshops, online lessen, online cursussen. Je kunt een online cursus of lespakket bestellen. Je kunt je opgeven voor mijn Nieuwsbrief. Je kunt een offerte bij me aanvragen of een vraag stellen via het contactformulier. Je kunt me een opdracht geven of een betaalde samenwerking met mij aangaan.

Yoga beweegt je verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van de nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Yoga beweegt je verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (waarbij ik mogelijk gebruik maak van de diensten van een boekhouder).


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Yoga beweegt je bewaart en/of verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, en/of zolang als de wet mij ertoe verplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga beweegt je verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yoga beweegt je blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Financiële verwerkingen vinden plaats via overschrijving op het bankrekeningnummer van Yoga beweegt je, of via een betaalverzoek in de Rabo App.


Voor het verzenden van de Nieuwsbrief van Yoga beweegt je gebruik ik Mailchimp. Iedere Nieuwsbrief bevat een link waarmee je je gegevens kunt aanpassen of waarmee je je kunt afmelden. Je kunt de Privacyverklaring van Mailchimp lezen op www.mailchimp.com/legal/privacy.


De online yogalessen worden gegeven via Zoom dan wel Jitsi. Door deel te nemen aan de lessen ga je akkoord met de voorwaarden en privacyverklaring van Zoom, dan wel de voorwaarden en privacyverklaring van de Nederlandse aanbieder van Jitsi, meetme.bit.nl: https://www.bit.nl/privacyverklaring-meetmebitnl.


Ik heb, in redelijkheid, passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Echter kan Yoga beweegt je niet aansprakelijk worden gesteld als informatie door derden wederrechtelijk wordt verkregen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

www.yogabeweegtje.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga beweegt je en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogabeweegtje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Yoga beweegt je wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Yoga beweegt je neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogabeweegtje.nl


Wijzigingen privacy-beleid en -verklaring


Yoga beweegt je behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd: www.yogabeweegtje.nl.

Je kunt de Algemene voorwaarden en Privacyverklaring hier downloaden: